Maliye BakanlıÄı Gelir Ä°daresi baÅkanlıÄı tarafından yapılan yeni düzenleme ile Emlak Vergisi Kanunu Genel TebliÄi Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Emlak Vergisi' kanunuyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Emlak vergisi muafiyet esasları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlandı. Buna göre yapılan düzenleme ile Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında inÅa edilen binalar, inÅalarının sona erdiÄi tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beÅ yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek. Söz konusu muafiyet, bina inÅaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren baÅlayacak olup binanın kısmen kullanılmaya baÅlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya baÅlanılan kısımlar için uygulanacak.

Ayrıca yapılan düzenleme ile yatırım teÅvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazi ve arsalar da yatırım teÅvik belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek.

EMLAK VERGÄ°SÄ° DÜZENLEMESÄ°NÄ°N YÜRÜRLÜK TARÄ°HÄ° NE ZAMAN?

Emlak vergisi ile ilgili yapılan 2 yeni düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlendi.

 

VERGÄ° AFFI BEKLEYENLER DÄ°KKAT!YATIRIM TEÅVÄ°K BELGESÄ°NÄ°N Ä°PTALÄ° DURUMUNDA NE OLUR? 

Yatırım TeÅvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında inÅa edilen binalar ile yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere iliÅkin olarak muafiyetten faydalanıldıÄı için tahsil edilmeyen emlak vergileri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili belediyelerce tahsil edilir. 

GEÇÄ°CÄ° EMLAK VERGÄ°SÄ° MUAFÄ°YETÄ°NDEN NASIL YARARLANILIR?

* Bina inÅaatının Yatırım TeÅvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacaÄı tarihten önce sona ermiÅ olması,
* Yeni inÅa edilen binaya iliÅkin olarak 1319 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereÄi verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin de ilgili belediyeye verilmesi.
* Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında inÅa edilen binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek.
* Muafiyet uygulamasında yeni inÅa edilen binalara iliÅkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin de verilmiÅ olması gerekiyor.
* Binalar geçici emlak vergisi muafiyetinden inÅalarının sona erdiÄi tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beÅ yıl süre ile faydalanabilecek.

Önemli Not: Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin ilgili belediyeye emlak vergisi (bina) bildirimi ile birlikte verilmemiÅ olması, geçmiÅ yıllara iliÅkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını düÅürmeyecek.

ÖrneÄin; 3 Mayıs 2017 tarihinde alınan ve 2 yılda tamamlama vizesinin yapılacaÄı varsayılan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamındaki binanın inÅası 1 Nisan 2018 tarihinde sona erecek.  Bu binaya iliÅkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin de verilmiÅ olması durumunda söz konusu bina, inÅasının sona erdiÄi yılı takip eden bütçe yılının baÅından itibaren 2019 ila 2023 yılları arasında (beÅ yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacak. 

YÜRÜRLÜK TARÄ°HÄ°NDEN ÖNCE ALINAN, SONRA BÄ°TEN BÄ°NALARDA NE OLACAK?

Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce alınmıŠve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında inÅa edilen ve inÅaları 1 ocak 2017 tarihinden sonra sona eren binalar, inÅalarının sona erdiÄi tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beÅ yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek. Söz konusu binalara iliÅkin ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin de verilmesi gerekiyor.

ÖrneÄin; 1 Eylül 2015 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacaÄı varsayılan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamındaki binanın inÅası 1 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek. Bu binaya iliÅkin olarak ilgili belediyeye verilecek olan emlak vergisi (bina) bildirimiyle birlikte Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin de verilmiÅ olması durumunda söz konusu bina, inÅasının sona erdiÄi yılı takip eden bütçe yılının baÅından itibaren 2018 ila 2022 yılları arasında (beÅ yıl süreyle) emlak vergisinden muaf olacak.

MUAFÄ°YETÄ°N UYGULANMADIÄI SÜRELERÄ°N DÜÅMESÄ° NE DEMEK?

Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce alınmıŠve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında inÅa edilen ve inÅaları 1 Ocak 2017 tarihinden önce sona eren binalara iliÅkin olarak, 1 Ocak 2017 tarihine kadar geçen süreler için geçici emlak vergisi muafiyeti uygulanmayacak olup Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄinin ilgili Belediyeye verilmesi durumunda, 5 yıllık muafiyet süresinden muafiyetin uygulanmadıÄı süreler düÅüldükten sonra kalan süre kadar emlak vergisi muafiyeti uygulanacak.

ÖrneÄin; 4 Mayıs 2014 tarihinde alınan ve 3 yılda tamamlama vizesinin yapılacaÄı varsayılan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamındaki binanın inÅası, 15 Aralık 2014 tarihinde sona ermiÅ ve binaya iliÅkin emlak vergisi (bina) bildirimi zamanında verilmiÅ durumda. Söz konusu binanın inÅası, düzenlemenin yürürlük tarihinden önce sona erdiÄi için 2015 ve 2016 yıllarına iliÅkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanılamayacaktır. Ancak, anılan düzenlemenin 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüÄe girmesi nedeniyle bu bina 5 yıllık muafiyet süresinden kalan 3 yıl boyunca yani 2017, 2018 ve 2019 yılları için emlak vergisinden muaf olacak.

EMLAK VERGÄ°SÄ°NDEN KÄ°MLER FAYDALANAMAYACAK?

Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce tamamlama vizesi yapılmıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında inÅa edilen binalar, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacak.

ARAZÄ°LER Ä°ÇÄ°N UYGULANAN EMLAK VERGÄ°SÄ° MUAFÄ°YETÄ°NÄ°N DETAYLARI

- Yatırım TeÅvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacaÄı tarihten önce arazinin iktisap olunması veya tahsis edilmesi,
- Arazinin Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduÄunun veya tahsis edildiÄinin, Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄiyle birlikte ilgili belediyeye bütçe yılı içerisinde bildirilmesi, gerekiyor. 
- Ancak, keyfiyetin bütçe yılı içerisinde bildirilmemesi durumunda, bildirimin yapıldıÄı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düÅer. 
- Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce alınan ve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere iliÅkin geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması aÅaÄıdaki Åekilde olacak.
- Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1/1/2017 tarihinden sonra alınan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduÄunun veya tahsis edildiÄinin Yatırım TeÅvik Belgesinin bir örneÄi ile ilgili belediyeye bildirilmeleri durumunda iktisap olundukları veya tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım TeÅvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldıÄı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek.
- Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce alınmıŠve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için 1 Ocak 2017 tarihinden sonra iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, söz konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduÄunun veya tahsis edildiÄinin bu belgenin bir örneÄi ile ilgili belediyeye bildirilmesi durumunda, iktisap olundukları veya tahsis edildikleri yılı takip eden bütçe yılından itibaren Yatırım TeÅvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldıÄı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecek.
- Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1 Ocak 2017 tarihinden önce alınmıŠve bu tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için 1/1/2017 tarihinden önce iktisap olunan veya tahsis edilen arazilerin, söz konusu belge kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduÄunun veya tahsis edildiÄinin bu belgenin bir örneÄi ile ilgili belediyeye 2017 yılı emlak vergisinin 1 inci taksitinin ödeme süresinin sonuna kadar bildirilmesi durumunda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Yatırım TeÅvik Belgesinin tamamlama vizesinin yapıldıÄı yılın sonuna kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi mümkün olacak. 

ARAZÄ°LER Ä°ÇÄ°N UYGULANAN EMLAK VERGÄ°SÄ° MUAFÄ°YETÄ°NDEN KÄ°MLER FAYDALANAMAYACAK?

(7) Düzenlemenin yürürlüÄe girdiÄi 1/1/2017 tarihinden önce tamamlama vizesi yapılmıŠolan Yatırım TeÅvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler, geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacak.

 

YATIRIM TEÅVÄ°K BELGESÄ° NEDÄ°R?

YTB, yatırımın karakteristik deÄerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari Åartlara uygun olarak gerçekleÅtirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı saÄlayan, Karar’ın amaçları doÄrultusunda gerçekleÅtirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.