Hisseli emlak tapuları, müstakil tapulardan farklı olarak, tek bir kiÅi üzerine deÄil, birden çok hissedar üzerine baÄlı olan tapulardır. Türkiye’de yer alan hisseli menkullerin büyük bir çoÄunluÄuna, miras ile sahip olunmaktadır. Hisseli gayrimenkullerin hatları genel anlamda muÄlaklık taÅır. Hisseli emlakları; gerekli ruhsat iÅlemleri, hissedarların resmi onayı ve gayrimenkulün imara uygunluÄuna baÄlı olarak müstakil tapu haline getirebilmek mümkündür.

Hisseli Emlak Nedir?

Hisseli tapu; bir gayrimenkul ya da mülkiyet üzerinde, hak sahibi olan hissedarların adlarının ve hisse üzerindeki ortaklıklarının yer aldıÄı belgedir. Gayrimenkulün ne kadarının kime ait olduÄunun net olarak belirlenemiyor oluÅu, hisseli emlak satıÅında alıcıların en çok kafa karıÅıklıÄı yaÅadıÄı konuların baÅında yer alır. Tapuya doÄrudan yansımasa da, kafa karıÅıklıÄını gidermek ve hisselerin net olarak ayrıÅtırılmasını saÄlamak amacıyla, tapu sahipleri arasında “rızai taksim sözleÅmesi” imzalanabilir. Hisse ortaklarından herhangi biri isteÄe baÄlı olarak hissesi oranındaki payın satılması için, “izale i Åuyu” davası da açabilir. Davanın ardından yasal süreç teknik olarak baÅlar ve gayrimenkul bedelinin tespit edilmesi, icra yoluna gidilebilmesi, mülkün satılarak herkesin hissesi kadar pay alabilmesi mümkün hale gelir.

Hisseli Emlak SatıÅı Nasıl Yapılır? 

Arsa tapulu gayrimenkul satıÅı olarak da bilinen hisseli emlak satıÅı, farklı usullere uygun bir Åekilde gerçekleÅtirilebilir. Hisseli emlak satıÅı, arsa payı olarak veya hisse devri Åeklinde uygulanabilir. Hisseli satıŠuygulamalarında gayrimenkulün belli bir bölümünü doÄrudan satıÅa açmak mümkündür. ÖrneÄin; aracı firma, müteahhit veya Åahıs tarafından yapımı gerçekleÅtirilen arsa üstündeki bina, tapuda doÄrudan gözükmeyip, sadece arsa olarak deÄerlendirilir. Arsayı almak istediÄinizde, satıcı size ev vermek suretiyle bir daire satıÅı gerçekleÅtirmiÅ olur. Sizin aslen almıŠolduÄunuz Åey, arsadan bir paydır.